Wystawa „Pani znad Łyny - Maria Zientara-Malewska”

W listopadzie przygotowali¶my w Wypożyczalni WBP w Starym Ratuszu niewielk± wystawę pami±tek zwi±zanych z warmińsk± poetk± Mari± Zientar±-Malewsk±. Sami byli¶my zdumieni, jak wiele w naszych zasobach zachowało się fotografii z jej życia: portretów, zdjęć z imprez kulturalnych z jej udziałem, nawet fotografii prywatnych z domu. Większo¶ć z nich to zdjęcia amatorskie – niezachowane autorstwem. Wszystkie zdjęcia zbiorowe przedstawiaj± Zientarę-Malewsk± jako bardzo otwart± na innych, na portretach za¶ widać jakby lekk± melancholię.

Na ekspozycji zaprezentowano również kilka dokumentów zwi±zanych z poetk±: ¶wiadectwo szkolne, list gratulacyjny oraz telegram przysłany z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin. Posiadamy jednak o wiele więcej takich cennych pami±tek, m.in. dokumenty niemieckie - ¶wiadectwo inwigilacji Polaków przez żołnierzy Rzeszy - oraz odbitki utrwalaj±ce charakter pisma poetki. Chętnych przyjrzenia się tej bogatej kolekcji zwi±zanej z Mari± Zientar±-Malewsk± zapraszamy do Informatorium WBP w Olsztynie.

Napis ozdobiony rysowanymi kwiatami „Pani znad Łyny - Maria Zientara-Malewska” na tle czarno-białego portretu poetki oraz dwóch zdjęć Zientary w towarzystwie redaktorów „Słowa na Warmii i Mazurach” oraz Władysława Gębika. Dwie książki Marii Zientary-Malewskiej: „Baśnie znad Łyny” oraz „Baśnie i legendy warmińskie” oraz czarno-białe zdjęcie przedstawiające poetkę w stroju warmińskim podczas uroczystości wręczania jej nagrody regionalnej
Kolaż z czterech czarno-białych zdjęć zbiorowych: Maria Zientara-Malewska w otoczeniu redaktorów „Słowa na Warmii i Mazurach”, poetka wśród licznej grupy dzieci oraz na dwóch fotografiach - Zientara-Malewska otoczona wieloma ludźmi podczas spotkań literackich. Część ekspozycji pt. „Dom rodzinny”. Trzy czarno-białe zdjęcia przedstawiające poetkę w młodym wieku, rodzinny dom Zientarów oraz całą, dwunastoosobową rodzinę, tomik poezji otwarty na wierszu „Z rodzinnych chat” oraz świadectwo szkolne.
Część ściśle fotograficzna ekspozycji o Marii Zientarze-Malewskiej - trzy czarno-białe fotografie: portret poetki, Zientara-Malewska wraz z ośmiorgiem redaktorów „Słowa na Warmii i Mazurach” oraz poetka z Władysławem Gębikiem.  

powrót